УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Последна актуализация: 31.03.2017 г.

Обвързващ договор

Тези условия за ползване („Условия“) уреждат Вашия достъп до и ползване на уебсайта https://eurotronics.net („Уебсайт“). Осъществявайки достъп до Уебсайта, Вие се съгласявате с Условията и те придобиват силата на обвързващ договор между Вас и „Юротроникс“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 175352176, с ДДС номер BG175352176, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София 1000, Столична община, район Средец, бул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 3 („Юротроникс“ или „ние/нас“). Ако не сте съгласни с Условията, моля, веднага преустановете достъпа до Уебсайта и не използвайте Уебсайта по никакъв начин. В случай че продължите ползването на Уебсайта, това ще се счита за съгласие от Ваша страна с Условията. Ако осъществявате достъп до Уебсайта от името на юридическо лице, Вие следва да притежавате необходимите правомощия, било по закон или по силата на пълномощно, да обвържете това юридическо лице с Условията и Вие декларирате, че притежавате необходимите правомощия да обвържете това юридическо лице с Условията. В този случай всяко споменаване на „Вие“, „Вас“, „Ваш“ или други подобни следва да се счита за отнасящо се до това юридическо лице. В случай че не притежавате необходимите правомощия да обвържете юридическото лице, моля, не осъществявайте достъп до и не ползвайте Уебсайта. Ползвайки Уебсайта, Вие декларирате и гарантирате, че: (i) сте навършили пълнолетие, даващо Ви право самостоятелно да сключвате обвързващи договори, и (ii) не сте били премахвани от Уебсайта или достъпа Ви до Уебсайта не е бил спиран от Юротроникс. Вие декларирате и гарантирате, че не сте използвали неверни данни за идентифициране на Вашата самоличност, нито сте предоставили каквато и да е невярна информация, за да получите достъп до Уебсайта. Моля да имате предвид, че към стоките, предлагани на Уебсайта, и свързаните услуги се прилагат допълнителни парвила и декларации с правен характер и други условия.

Достъп до Уебсайта

Вие имате право на свободен достъп до Уебсайта, без да е необходима регистрация. За да можете да използвате всички функционалности на Уебсайта, да преглеждате информация за предлаганите стоки и да купувате стоки, трябва да се регистрирате в Уебсайта, използвайки предназначения за това формуляр за регистрация и предоставяйки необходимите данни. Успешното осъществяване на регистрацията зависи от извършената от нас проверка на данните, предоставени от Вас по време на регистрационния процес. След като регистрацията Ви бъде успешно завършена, ще получите електронно съобщение (email) с потвърждение.

Ползване на Уебсайта

Доколкото не е посочено друго, Уебсайтът и съдържанието, стоките и услугите, предоставени на Уебсайта, са Ви предоставени от Юротроникс. Уебсайтът представлява иновативна онлайн платформа за търговия на едро между търговци (business-to-business), която осигурява средствата за водене на преговори и осъществяване на покупка от Юротроникс на голямо разнообразие от стоки на палет. Юротроникс може по всяко време и изцяло по своя преценка да прекратява или временно да преустановява наличието на Уебсайта, всички или част от стоките и услугите и/или съдържанието, достъпни на Уебсайта, както и да променя Уебсайта, неговите функционалности и съдържанието на Уебсайта, без да прави каквото и да е известие. Юротроникс ще полага всички разумни усилия, за да Ви уведомява за предстоящи промени чрез поставянето на уведомление за това на Уебсайта в подходящ срок преди осъществяването на промените.

Ограничения при ползване

Вие имате право да ползвате Уебсайта само за законни цели и в съответствие с настоящите Условия, при условие че спазвате напълно всички приложими правни норми. Вие разбирате, признавате и се съгласявате със следното: Вие декларирате и гарантирате, че имате право да предоставите информацията, която предоставяте на Юротроникс при регистрацията и/или ползването на Уебсайта, както и при комуникация с Юротроникс, и че тази информация е точна, вярна, не е поверителна и не нарушава никакви договорни ограничения или други права на трети лица; Вие се съгласявате да не нарушавате или пречите на функционирането на Уебсайта или информацията и съдържанието на Уебсайта. Също така се съгласявате да не опитвате да заобикаляте средствата за защита на Уебсайта, както и да спазвате всички приложими законови и подзаконови разпоредби; Няма да променяте, превеждате, сменяте, адаптирате, декомпилирате, деасемблирате (освен доколкото приложимото право изрично забранява подобно ограничение), възпроизвеждате, разпространявате или показвате, или да създавате производни произведения, компилации (сборни произведения) или съвместни произведения въз основа на Уебсайта и/или информацията и съдържанието, достъпни на него; Няма да използвате информация, получена от Уебсайта, за цели, различни от целите, за които тази информация е била предоставена/направена достъпна.

Спиране. Прекратяване на договора между Вас и Юротроникс

Юротроникс може да преустанови временно или да прекрати окончателно предоставянето Ви на каквито и да е стоки и услуги и/или Вашия достъп до Уебсайта, в случай че не спазвате приложимото право, настоящите Условия, условията или политиките, които регулират покупката на стоки, включително докато трае разследване на подозирано нарушение. Всяко неразрешено ползване на Уебсайта ще се счита за съществено нарушение на настоящите Условия. Юротроникс по своя собствена преценка може, в допълнение на всякакви други възможности за правна защита, които има съгласно приложимото право, да прекрати регистрацията Ви за ползване на Уебсайта, ако нарушите или по друг начин не спазвате приложимото право, настоящите Условия и/или условията или политиките, които регулират покупката на стоки. В случай че регистрацията Ви в Уебсайта е била прекратена съгласно предходното изречение, Вие нямате право да ползвате и/или да се регистрирате за ползване на Уебсайта.

Отказ от гаранции. Ограничаване на отговорност

Уебсайтът и всяка информация, съдържание, материали, продукти и услуги, включени в или по друг начин направени достъпни до Вас чрез Уебсайта, са предоставени от Юротроникс „такИВА, КАКВИТО са“ и „така, както са налични“. Юротроникс не прави никакви декларации и гаранции от какъвто и да е вид, изрични или мълчаливи, по отношение на функционирането на Уебсайта или информацията, съдържанието, материалите, продуктите или услугите, включени в или по друг начин направени достъпни до Вас чрез Уебсайта, освен ако друго не е изрично посочено в писмена форма. Вие изрично се съгласявате, че ползването на Уебсайта от Ваша страна е изцяло на Ваш риск. До най-пълната степен, допустима СЪГЛАСНО приложимото право, Юротроникс се отказва и освобождава от всякакви гаранции, изрични или мълчаливи, включително, но не само, мълчаливи гаранции за търговска стойност или качество или годност за определена цел. Юротроникс не гарантира, че Уебсайта; информацията, съдържанието, продуктите или услугите, включени в или по друг начин направени достъпни до Вас чрез Уебсайта; нашите сървъри; или електронно съобщение (email), изпратен от Юротроникс, нямат вируси или други зловредни компоненти. Юротроникс няма да носи отговорност за каквито и да е вреди от всякакъв вид, произтичащи от ползването на Уебсайта или от информация, съдържание, материали, продукти иЛИ услуги, включени в или по друг начин направени достъпни до Вас чрез Уебсайта, включително, но не само, преки, косвени, инцидентни, наказателни и последващи вреди. Законодателството в някои държави или щати не позволява ограничаването на мълчаливи гаранции или освобождаването от или ограничаването на отговорността за някои вреди. Ако по отношение на Вас се прилага такова законодателство, някои или всички от горепосочените откази, освобождавания или ограничения може да не се прилагат за Вас и Вие може да имате допълнителни права. Вие се съгласявате, че нямате право да предявявате иск или да предявявате по друг начин претенции, произтичащи от или във връзка с Уебсайта или настоящите Условия, по-късно от една (1) година след датата, на която предпоставките за такъв иск/претенция са били налице. Във всеки случай, доколкото е допустимо съгласно приложимото право, общият размер на отговорността на Юротроникс към Вас за каквито и да е вреди, произтичащи от ползването на Уебсайта от Ваша страна, се ограничава до 1 000 лева.

Обезщетения

Вие следва да защитавате, обезщетявате и предпазвате Юротроникс от/за всякакви и всички загуби, вреди, задължения, разходи, съдебни решения, такси и разноски, включително адвокатски възнаграждения в разумен размер, произтичащи от или във връзка с всяко Ваше действие или бездействие по отношение на (i) ползването на Уебсайта от Ваша страна или (ii) нарушение или неизпълнение на тези Условия от Ваша страна.

Права на интелектуална собственост

Всички права, право на собственост и интереси в Уебсайта, включително технологии, обекти, защитени от авторско право, патенти, полезни модели, дизайни, търговски тайни, марки, външен вид на стоки (trade dress) и други собствени обекти, които са включени в Уебсайта, принадлежат само и единствено на Юротроникс или на неговите лицензодатели, и Вие нямате никакви права по отношение на което и да е от изброеното. Нищо в настоящите Условия или другаде не следва да се счита за предоставяне на Вас на право на собственост върху Уебсайта като цяло или на отделни негови части. Всички материали и съдържание, включени като част от Уебсайта като например текст, графични елементи, чертежи, лого, икони на бутони, изображения, аудио клипове, информация, данни, формуляри, снимки, диаграми, видео, шрифтове, рисунки, музика, звуци и други материали и софтуер („Произведенията“), са собственост на Юротроникс или неговите доставчици на съдържание и са защитени от авторско право, права върху марки, търговска тайна или други права на собственост и тези права имат действие и са защитени във всички форми, медии и технологии, съществуващи понастоящем или разработени в бъдеще. Вие нямате право да променяте, премахвате, триете, увеличавате, добавяте, публикувате, предавате, адаптирате, превеждате, участвате в прехвърлянето или продажбата на, създавате производни произведения от, или по какъвто и да е начин да използвате което и да е Произведение в цялост или отделни негови части. Всяко използване, различно от предвиденото в настоящите Условия, включително възпроизвеждането, променянето, разпространението, предаването, адаптирането, превеждането, публикуването наново, показването или изпълнението на Произведенията, е напълно забранено, освен ако е изрично разрешено съгласно Условията.

Защита на лични данни

С регистрацията в Уебсайта Вие предоставяте лични данни като, но не само, имена, информация за контакт и др. на Юротроникс в качеството на администратор на лични данни. Вие също така може да предоставите Ваши лични данни на Юротроникс, осъществявайки достъп до и ползвайки Уебсайта. Личните данни, които предоставяте на Юротроникс, се използват от Юротроникс за поддържане на Вашия потребителски акаунт, за осъществяване и управление на Вашите отношения с Юротроникс във връзка със стоките, предлагани на Уебсайта, както и за комуникация с Вас във връзка с Вашето ползване на Уебсайта и стоките, предлагани на него. Личните данни, които Вие предоставяте на Юротроникс, може да бъдат предоставяни на наши договорни партньори при пълно спазване на законодателството относно защитата на лични данни. Ако не желаете да предоставяте лични данни на Юротроникс, не осъществявайте достъп до и не ползвайте Уебсайта. В съответствие с приложимото законодателство Вие имате право на достъп до и коригиране на Вашите лични данни, събрани от Юротроникс.

Бисквитки (Cookies)

Юротроникс използва бисквитки (cookies) или подобни технологии на Уебсайта с цел да подобри начина, по който ползвате Уебсайта, и да Ви предложи персонализирана услуга. Бисквитката (cookie) е малко количество информация, генерирана от Уебсайта и запомнена на устройството Ви от Вашия уеб браузър. Ако не желаете да приемате бисквитки от Уебсайта, моля, променете настройките на Вашия уеб браузър. Различните браузъри функционират по различен начин, затова моля, проверете как да промените настройките за бисквитки на използвания от Вас браузър. Ако продължите да ползвате Уебсайта, без да промените настройките на Вашия браузър, ние приемаме, че Вие се съгласявате с използването на бисквитки (cookies) от наша страна. Моля да имате предвид, че ако изключите/забраните бисквитките във Вашия браузър, е възможно да не можете да ползвате всички функционалности на Уебсайта.

Приложимо право и компетентна юрисдикция

Тези Условия се уреждат от правото на Република България с изключение на стълкновителните му разпоредби. Всякакъв спор, който по какъвто и да е начин е свързан с Вашето посещение или ползване на Уебсайта или с услуга, включена в или по друг начин направена достъпна до Вас чрез Уебсайта, следва да бъде отнесен за решаване от компетентните съдилища в гр. София, България, и Вие се съгласявате тези съдилища да имат изключителна компетентност.

Цялостен договор

Вие се съгласявате, че настоящите Условия отразяват всички договорки между Юротроникс и Вас по отношения на предмета, който уреждат. Ако компетентен съд установи, че някоя от разпоредбите на настоящите Условия е недействителна или неприложима, Вие се съгласявате, че другите разпоредби на настоящите Условия ще останат в сила и ще имат пълно действие.

Неприлагане на някоя разпоредба

Неприлагането от страна на Юротроникс на някоя разпоредба от тези Условия няма да представлява настоящ отказ или отказ в бъдеще от прилагането/действието на тази разпоредба, нито ще ограничи правото ни да приложим разпоредбата в по-късен момент. Всякакъв отказ от право от страна на Юротроникс следва да е направен в писмена форма, за да има действие.

Промяна на Условията

Юротроникс може изцяло по своя преценка да изменя настоящите Условия или да ги заменя в тяхната цялост, като изменените или новите условия ще се прилагат спрямо достъпа до и ползването на Уебсайта от датата, посочена в тях, или ако не е посочена такава дата – от датата, на която са качени на Уебсайта. Юротроникс ще полага всички разумни усилия, за да Ви уведомява за такива предстоящи промени в подходящ срок преди влизането им в сила чрез поставянето на уведомление на Уебсайта. Продължаването на ползването на Уебсайта и/или услуга от Ваша страна ще се счита за Ваше съгласие с промяната.

Уведомления

Юротроникс може да Ви предоставя всякаква информация и уведомления във връзка с настоящите Условия чрез: (i) публикуване на уведомление на Уебсайта; или (ii) изпращане на съобщение до адреса за електронна поща (email address), който към съответния момент е свързан с Вашия акаунт. Уведомленията, които Юротроникс предоставя чрез публикуване на Уебсайта, пораждат действие от момента на публикуването, а уведомленията, които Юротроникс изпраща чрез електронна поща (email), пораждат действие от момента на изпращане на електронното съобщение. Ваша отвореност е да следите и поддържате адреса си за електронна поща актуален. Електронно съобщение, изпратено до адреса за електронна поща, който към момента на изпращане на електронното съобщение от наша страна е бил свързан с Вашия акаунт, ще се счита за получено, независимо дали действително сте го получили, или не. За да предоставите информация или уведомление до нас, трябва да се свържете с Юротроникс по следния начин: (i) чрез електронно съобщение (email), изпратено до следния адрес за електронна поща (email address): info@eurotronics.bg. Ние може да променяме адреса за електронна поща за получаване на съобщения до нас, като публикуваме уведомление на Уебсайта. Уведомленията и съобщенията, получени от нас чрез електронна поща, пораждат действие един работен ден след датата на изпращането им. Всякаква комуникация и уведомления, изпратени или получени съгласно настоящите Условия, трябва да бъдат на български език.

Забрана за прехвърляне

Настоящият договор между Вас и Юротроникс не може да бъде прехвърлян от Вас без предварителното писмено одобрение от Юротроникс, но може да бъде прехвърлян без Вашето съгласие от Юротроникс на (i) дружеството-майка или дъщерно дружество, (ii) приобретател на активи или (iii) правоприемник при реорганизация. Всеки опит за прехвърляне на договора в нарушение на тази разпоредба ще бъде недействителен и няма да породи действие.

Въпроси или допълнителна информация

В случай че имате въпроси относно тези Условия или желаете да получите допълнителна информация, моля, пишете ни на следния адрес за електронна поща: info@eurotronics.bg.